KOREKTORI ZEMLJIŠTA I pH

Humati i fulvati (osnovni sastojci humusa) su kompleksna jedinjenja, nastala mikrobiološkim razlaganjem prirodnih organskih materija biljnog porekla. Huminska i fulvinska kiselina, nisu nutrijenti, već materije koje pomažu asimilaciju osnovnih NPK hraniva, kao i ostalih hranljivih elemenata. Ove materije predstavljaju jedne od biohemijski najaktivnijih supstanci u prirodi. Deluju podjednako dobro primenjene preko korenovog sistema kao i preko lista.

Đubriva iz ove palate su organski oplemenjivači zemljišta, na bazi huminskih i fulvinskih kiselina, namenjeni za zemljišta sa dugom eksploatacijom i visokom mineralizacijom (plastenici, staklenici), kao i za peskovita i glinovita zemljišta. U ovoj paleti se nalaze i neorganski oplemenjivač zemljišta, kao i proizvod za snižavanje pH vrednosti zalivnih voda i zemljišta.

Upotrebom ovih proizvoda direktno se povećava sadržaj humusnih materija u zemljištu, vrši se helatizacija mikroelemenata (čime oni postaju daleko usvojiviji), asimilacija fosfora, podstiče se aktivnost rada korenovog sistema, ubrzava sinteza hlorofila, ubrzava klijanje semena, vrši se helatizacija mikroelemenata u zemljištu, utiče se na propustljivost ćelijskih membrana, stimuliše se razvoj korisnih mikroorganizama, poboljšava se i stimuliše otpornost biljaka na patogene organizme.
Jako je bitno navedene proizvode primeniti pre kritičnih faza u biljnoj proizvodnji, kao što su: presađivanje i različiti uslovi stresa (niske ili visoke temperature, oštećenja, pesticidni tretmani i dr.)

FITOFERT HUMIFLEX 24

FITOFERT FULVIMAX 80

FITOFERT pH GREEN

FITOFERT pH PLUS