• Vodorastvorni prah sa visokim sadržajem fulvinskih kiselina
• Utiče na pojačanu mobilizaciju i usvajanje fosfora
• Idealan za primenu na početku vegetacinog perioda (s proleća)

Primena: fertigaciono od 3 do 5 kg/ha

Preuzmite

Preuzmite