PROGRAM PRIHRANE VOĆA

U intenzivnoj proizvodnji voća veoma je važna adekvatna primena đubriva, kako osnovnih (granulisanih), tako i dopunskih (fertigacionih i folijarnih). Osnovno đubrenje se obavlja u periodu jesen-zima i/ili zima-proleće, a pravi izbor formulacije, količine i vremena primene đubriva zavise od više faktora od kojih su najvažniji:
osobine zemljišta, starost i izdašnost zasada, planirani prinos, itd.

Obzirom na realne potrebe voćnih vrsta prema hranljivim elementima, univerzalna preporuka za osnovno đubrenje je izbor formulacije sa naglašenim sadržajem kalijuma. U skladu sa tim, naša osnovna i najčešća preporuka je primena đubriva SQM Qrop Complex Top K 12-6-24+3Cao+2MgO+ME, a količina primene i tačno vreme primene prilagođavaće se uslovima na terenu. Sve je češća situacija da su zemljišta siromašna organskom materijom (humusom), tako da bi se, u nedostatku stajskog đubriva, preporuka bazirala na primeni peletiranih pilećih stajnjaka poput BioFert Green-a ili FertiPlus-a. Sa druge strane, dopunskom prihranom, bilo folijarnom bilo fertigacionom, moguće je u potpunosti zadovoljiti zahteve biljaka za hranivima u svakoj fenofazi rasta i razvića, kao i sprečiti pojavu deficita određenih makro,sekundarnih i/ili mirko elemenata.

Široka lepeza FITOFERT preparata omogućuje da na pravi način prihranite zasade adekvatnim đubrivom. Ono što izdvaja FITOFERT preparate od ostalih je to da mi ne nudimo jedno univerzalno sredstvo već širok spektar preparata, čijom se pravovremenom primenom postižu značajni pozitivni efekti. Pozitivni efekti najčešće se ogledaju u jačanju i podizanju vitalnosti biljke, razvijanju otpornosti prema različitim oblicima stresa (temperaturni, pesticidni), podizanju prinosa i kvaliteta ploda.

Takođe, prednosti primene FITOFERT proizvoda se ogledaju u povećanju transportabilnosti i veka trajanja ploda, kao i u eliminaciji bolesti nastalih usled fizioloških nedostataka. Prihranu voća potrebno je obaviti u skladu sa trenutnim razvojem biljaka i njihovim potrebama za specifičnim nutrijentima. Savetujemo da folijarnu prihranu koristite združeno sa sredstvima za zaštitu bilja, pri čemu
je jako bitno ispoštovati odgovarajuće fenofaze.