PROGRAM PRIHRANE POVRĆA

Svaka povrtarska biljka tokom svog porasta i razvića, u zavisnosti od fenofaze u kojoj se nalazi, ima određene potrebe za hranljivim makro-elementima (N, P, K), sekundarnim elementima (Ca, Mg, S) i mikro-elementima (Fe, B, Cu, Mn). Te količine ne mogu se kod povrtarskih kultura obezbediti u potpunosti prilikom osnovnog đubrenja zemljišta, već bi ih trebalo dodavati i u toku vegetacije, fertigacijom i folijarnom ishranom.

FITOFERT đubriva su u potpunosti usklađena sa odgovarajućim fenofazama razvića povrća. Kristalne vodotopive formulacije se prvenstveno koriste za fertigacionu prihranu, ali se ponekad primenjuju i folijarnim putem u kombinaciji sa mikro elementarnim i sekundarno – elementarnim đubrivima. U nastavku su date preporuke naše Stručne službe za uzgoj različitih vrsta povrća. Proizvodnja rasada – za većinu povrtarskih kultura vreme proizvodnje rasada kreće se od 4 do 8 nedelja, i u tom vremenskom periodu biljka ima male potrebe za hranljivim elementima. Za uspešnu proizvodnju rasada povrća najbolje se pokazao Kekkila profesionalni supstrat DSM 2W i koji pruža odlične uslove za početne faze razvoja mladih biljaka.

Usled čestog zalivanja nekvalitetnom vodom prilikom proizvodnje rasada povrća dolazi do intenzivnog ispiranja hranljivih elemenata iz supstrata u kome se biljka ukorenjava. Zbog toga je potrebno da se u toku proizvodnje rasada povrća primenjuje program prihrane bilja kroz zalivanje i folijarnu prihranu. Pri samoj setvi, uz proverenu kombinaciju zaštitnih sredstava (Proplant+Foscco+Funomil), dodati i 0,3 % rastvora Humistart-a. Odmah po pojavi prvih pravih listova, treba po potrebi zalivanje rasada nastaviti formulacijom Energy Root 5-55-10 (0,1 %). U tom periodu snažno stimulativno dejstvo na biljke, u sinergiji sa zalivnim tretmanima, pokazuju i folijarni
tretmani. Proverena kombinacija za ove tretmane je Humistart 0,5 % + MagniCal B 0,3%.

Zdrav i kvalitetan rasad je osnova profitabilne proizvodnje!