• Povišen sadržaj lako usvojivog fosfora, uz prateći sadržaj azota, kalijuma, i helatnih mikroelemenata
• Stimuliše ukorenjavanje i pravilan razvoj korenovog sistema
• Inicira formiranje i razvoj generativnih organa biljaka

Preuzmite

Preuzmite