AMINO KISELINE I NJIHOV ZNAČAJ

Dugim nizom godina koje su posvećene ispitivanju ishrane biljaka, došlo se do saznanja da za biljne kulture nisu bitni samo makro I mikro elementi, za njihov rast I razvoj, već i aminokiseline , koje se dodaju u određenim fenofazama, zavisno od potreba biljaka, kao i od klimatskih uslova koji izazivaju stresno stanje kod biljaka.

U periodu vegetacije, rasta i razvoja, na biljke utiču različiti činioci. Delimo ih na biotičke i abiotičke. Biotičkih činioci se odnose na razne patogene, insekte, korove, dok pod pojmom abiotičkih mislimo na klimatske prilike, od kojih među najvažnijima izdvajamo vodu ( vlagu) i temperaturu.

Svaka biljna kultura za rast i razviće ima određene zahteve za vodom, određene minimalne i maksimalne temperature koje podnosi, određene količine hraniva ( nutritijenti) koje su joj potrebne, kao i određene maksimalne količine pesticida koje po jednom tretmanu može da podnese. Sve što prelazi optimalne uslove za biljke, nepovoljno deluje na njen rast i razviće i dovodi biljke do stresa.Ne postoji biljna kultura koja raste u savršenim uslovima.

Poslednjih godina svedoci smo klimatskih promena koje su išle do ekstremnih krajnosti, pogotovo u pogledu temperatura i vlage. 2014-tu godinu pamtimo po obilnim padavinama i poplavama . Isto su i temperaturne oscilacije , za biljke, u najosjetljivijim fazama bile velike. 2015-ta godina se pamti kao godina izuzetno visokih temperatura I sušnog perioda što je dovelo biljke do stresa.

U intenzivnoj proizvodnji uzgajaju se visokoprinosne kulture, gde je važan kako kvalitet, tako i kvantitet, čime se  dodatno iscrpljuju biljke.

Nezavisno  da li se biljke gaje u intenzivnoj proizvodnji ili za vlastite potrebe one u ekstremnim vremenskim prilikamai stanju stresa teže uspevaju, daju manje prinose i bore se samo za sopstveni opstanak .

Aminokiseline kao sastavni deo proteina imaju vrlo važnu ulogu kako u izgradnji ćelija, tako i u fiziološkim I biohemijskim procesima u samoj ćeliji biljaka.

Postoji 20 aminokiselina koje učestvuju  u fiziološkim procesima biljaka, i svaka  od njih ima svoju specifičnu funkciju. Neke učestvuju u vodenom balansu, neke ojačavaju čelijski zid, neke pomažu u formiranju biljnih tkiva, neke stimuišu fotosintezu, neke usporavaju proces starenja . Svim aminokiselinama je zajednička uloga da  pozitivno i stimulativno utiču na fiziološke i biohemijske aktivnosti kao i na ,,imunitet’’ i snagu biljke.

Za razliku od životinja, bijlke imaju sposobnost da same sintetišu  aminokiseline iz slobodnih elemenata u zemljištu. Za ovu sintezu potrebna im je velika količina energije, pa u stresnim situacijama kao što su suša, mraz, grad, visoke i niske  temperature, jaki vetrovi, sinteza bude smanjena ili onemogućena.

Dodavanjem  aminokiselina u strasnim situacijama i u situacijama kada biljke imaju veću potrebu za aminokiselinama (intenzivni vegetativni porast, cvetanje, formiranje i rast plodova), dolazi do ubrzanog uspostavljanja izbalansiranih  uslova za rast i razvoj biljaka.

Preparate koji sadrže aminokiseline ili su aminokiseline nazivamo  biostimulatorima .Ovi preparati sadrže L- aminokiseline biljnog porekla koje su biološki aktivne u biljkama i biljka ih brže usvaja. Najkvalitetnije aminokiseline se dobijaju iz algi Ascophyllum nodosum.

Aminokiseline se mogu koristi folijarno ili fertigaciono.

Folijarnom primenom aminokiseline direktno preko lista ulaze u biljku, pospješuju fotosintezu, respiraciju, otvaranje stoma, sintezu proteina, sintezu ugljenih hidrata, dovode biljku u optimalne uslove za rast i razvoj, stimulišu ukorenjavanje, cvetanje ,oplodnju, rast plodova kao i diferencijaciju cvetnih pupoljaka .

Biljke na različitom nivoima različito reaguju na nedostatak aminokiselina:

Nivo rasta: zaustavljanje germinacije ( klijanja ), smanjenje porasta, prevremeno starenje, smanjenje produktivnosti.

Fiziološki: smanjenje usvajanja vode, promena stepena transpiracije, redukcija fotosinteze , promene u disanju,smanjenje asimilacije azota,povećanja toksičnog delovanja NH4.

Na nivou ćelija:smanjenje sinteze proteina, redukcija enzimatske aktivnosti, disorganizacija membranskog sistema,promene u genima

Fitofert paleta proizvodasadrži razne proizvode koji spadaju u grupu biostimulatora, i to na bazi aminokiselina, aminokiselina sa dodatkom N:P:K u različitim odnosima,zavisno od potrebe biljaka i fenofaza u kojima se nalaze i na bazi aminokiselina i mikrolemenata.

Svi naši biostimulatori pored aminokiselina sadrže i makro ili mikro elemente, sekundarne elemente, fitohormone, oligosaharide, huminske, fulvinske kiseline i sl. Zajedničko im je da prisutne aminokiseline doprinose bržem usvajanju ostalih hranljivih elemenata od strane biljaka, a narocito u stresnim uslovima.

Naime, aminokiseline kao nosači hranljivih makro i mikro elementa su veoma povoljni za usvajanje od strane biljaka. Njihovi su molekuli mali i neutralnii lako ulaze u biljna tkiva. Ne zahtevaju dodatnu energiju za penatraciju, ne utiču na aktivnost hlorofila.

Amino kiseline imaju mogućnost kompleksiranja sa mikroelementima Fe, Zn, Mn, Ca, B, Mo i obezbeđuju lakše sprovođenje mikroelemenata kroz biljku pa tako ovi mikronutrijenti lakše ulaze i asimiliraju se u biljnim tkivima.

Razlika između biljnih i animalnih ( životinskih ) aminokiselina

Sve aminokiseline nisu jednake. Jedna od podela aminokiselina je na desne (D) i leve (L) aminokiseline, a odnosi se na položaj amino grupe (-NH 2) u odnosu na ostatak lanca (karboksilna grupa –COOH). Leve L- aminokiseline biljnog porekla, zahvaljujući biohemijskim osobinama, biljka lakše usvaja i one imaju veću vrednost u ishrani biljke nego desne D- aminokiseline ili aminokiseline životinjskog porekla.Biljka u enzimatskim funkcijama ne prepoznaje D- aminokiseline ( životinjskog porekla) i prema većini hipoteza biljka ih ne koristi u sintezi proteina. U nekim situacijama mogu čak izazvati fitotoksičnost.

Fitofert  aminokiseline isključivo su biljnog porekla ( tj .potiču isključivo  iz algi ) a ne od otpadaka životinjskog porekla i ne sadrže u sebi ostatke antibiotika, ni teške metale (živu, olovo, hrom , hlor) kao ni ostale nepoželjne komponente.

Korišćenjem Fitofert biostimulatora proizvođači mogu biti sigurni da njihovom primenom neće kontaminirati svoje biljke sa BSE (ludilo krava), Salmonellom, Echerichiom coli ili drugim patogenima životinjskog porekla.

Fitofert proizvodi na bazi aminokiselina: Humiflex, Aminoflex, Aminomax 80, Bioflex – P iBioflex – L

Fitofert proizvodi na bazi aminokiselina sa dodatkom makro i mikroelementima:Humistart, Humisuper Plus, SPEED for CORN, SPEED for SOYASUN i SPEED for GRAIN.

Master ing. Poljoprivrede Bojana Stanković

Stručna služba za ishranu bilja kompanije Agromarket